اختلالات روانی در دختران بالای 15 سال

مقاله ای در مورد اختلالات روانی نوجوانان

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بهار 1382; 2(2 (پی در پی 6)):88-93.

اختلالات روانی در دختران بالای 15 سال ساکن مراکز حمایتی شهر کرمان در سال 1380

غفاری نژاد علیرضا*,پویا فاطمه,وحدتی مهدی

گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

سابقه و هدف: اختلالات روانی، اختلالات شایعی می‌باشند. این اختلالات باعث کاهش عملکرد اجتماعی افراد مبتلا می‌شوند. بعضی گروه‌های خاص مانند نوجوانان بی‌سرپرست نسبت به ابتلای به این اختلالات بیشتر آسیب‌پذیر می‌باشند. هدف این مطالعه شناسایی مشکلات روانی در دختران بی‌سرپرست ساکن مراکز حمایتی در کرمان بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 150 دختر بی‌سرپرست بالای 15 سال که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. آنها از نظر سن و سطح تحصیلات با 150 دختر دبیرستانی که پدر و مادرشان در قید حیات بودند همتاسازی شدند. دو گروه به وسیله آزمون SCL-90-R مورد سنجش قرار گرفتند. آزمون SCL-90-R دارای 90 ماده است و برای ارزشیابی علایم روانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقطه برش این آزمون در ایران 4/0 گزارش شده است.
یافته‌ها: نمره و شیوع لحظه‌ای تمامی مقیاس‌ها در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. بیشترین و کمترین نمره‌ها در دو گروه به ترتیب مربوط به مقیاس‌های افکار پارانوئیدی و ترس مرضی بود. بیشترین و کمترین شیوع لحظه‌ای در دو گروه به ترتیب مربوط به شکایات جسمانی و ترس مرضی بود. شیوع لحظه‌ای برای تمامی مقیاس‌ها در گروه مورد 33/90% بود.
نتیجه‌گیری: شیوع لحظه‌ای بالا برای تمامی مقیاس نشان‌دهنده آسیب‌پذیری زیاد ایتام می‌باشد. ارزیابی منظم روانی و ارجاع به موقع برای درمان می‌تواند باعث افزایش سطح بهداشت روانی آنها گردد

/ 0 نظر / 23 بازدید